KIUS
2020 - 2021 Güz Yarılı Ders Uygulama Esasları

Kıbrıs İlim Üniversitesi 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi eğitim öğretim faaliyetlerine, Covid-19 küresel salgın koşullarında tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarında 12 Ekim 2020 tarihinde başlayacaktır.

 

Üniversitemiz tüm akademik faaliyet alanlarının sağlık açısından güvenli hale getirilmesini temel öncelik olarak değerlendirmektedir. Bu nedenle 2020-2021 akademik yılında eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinin, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler ile akademik birimlerimizin ve öğrenci kulüplerimizin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için üniversite yerleşkesinde Covid-19 küresel salgınına karşı bir dizi önlem alınmış ve tüm faaliyetlerin bu önlemlere uyumlu olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Kıbrıs İlim Üniversitesi, Covid-19 küresel salgınının etkilerini en aza indirebilmek için virüs yayılımını önlemeye yönelik tedbirlerle öğrencilerimizin sağlığını tehlikeye atmamak adına, KKTC Bakanlar Kurulu’nun, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) kararları ve açıklama metinlerini göz önünde bulundurarak 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında eğitim-öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi  ile ilgili aşağıdaki kararları almıştır:

1.Tüm programlarda tümüyle teorik olan, hiç laboratuvar veya atölye uygulaması olmayan dersler ve ortak zorunlu dersler, Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

2.KKTC’de bulunan öğrencilerimizin bazı dersleri gerekli önlemler alınarak seyreltilmiş olarak yüz yüze alabilmesi için üniversitemizin alacağı karardan ziyade pandeminin seyri, ilgili kurum ve kuruluşların anlık değişmeyen kararları, sağlıklı eğitim ortamının hem kampüs hem kampüs dışında sağlanması, öğrencimizin kendisini fiziksel ve psikolojik olarak güvende hissetmesi ve güvenli bir şekilde kampüse erişiminin sağlanması gibi konuların netlik kazanmasından sonra duyurulacaktır. Seyreltilmiş yüz yüze yapılacak olan derslere katılamayan öğrencilerimiz derslerini yine -herhangi bir gerekçeye bağlı kalmaksızın- uzaktan takip edebileceklerdir. Üniversitemizde sınıflarımız teknolojik araç ve gereçlerle donatılarak, gelen gelemeyen öğrencinin aynı anda eğitim görebileceği şekilde hazırlanmış durumdadır.

3. Seyreltilmiş yüz yüze yapılacak derslere katılacak öğrenci sayısı, derse kayıtlı öğrenci sayısı ve ders alanının metre kare cinsinden ölçüsü dikkate alınarak belirlenecektir. Bu planlamaya göre, öğrenciler iki veya daha fazla gruba ayrılacak, örneğin birinci grup birinci hafta, ikinci gurup ikinci hafta olacak şekilde iki haftada ya da daha fazla haftada bir dönüşümlü olarak seyreltilmiş yüz yüze eğitim için üniversiteye gelerek derslere katılabileceklerdir. Dolayısıyla ikiye bölünen bir ders için her bir öğrenci bir dersi 7 hafta çevrimiçi 7 hafta seyreltilmiş yüz yüze olarak takip edebilecektir. Bu yöntemle Üniversite ve derslerdeki öğrenci sayısı ideal anlamda seyreltilmiş olacaktır.

4.      Tümüyle teorik olup ancak anlatımında sayısal problem çözümü bulunan ve yazı tahtası kullanılmasını gerektiren veya görsel materyal gibi ihtiyaçları olan dersler çevrimiçi olarak akıllı sınıflarda yapılacak, öğrencilerimiz aynı anda sınıf ortamına bağlanarak derse katılabilecektir. Derslerin kayıtları, öğretim elemanları tarafından KİUS’a yüklenecektir.

5. Tümüyle atölye veya laboratuvar uygulaması şeklinde olan derslerin video çekimleri yapılarak sisteme yüklenecektir. Böylece öğrenciler, gerçek ortamdaki laboratuvar uygulamalarına katılmadan önce, uygulamaları görme olanağı elde edeceklerdir.

Klinik Uygulamalar ve Stajlar

6.  İş yerlerinde yapılan stajlar, stajların yapılacağı iş yerlerinden alınacak izinler doğrultusunda gerçekleştirilecektir. İzin alınamayan stajlar Bahar yarıyılına ertelenecektir.

7.    Sağlık alanındaki klinik uygulama ve staj dersleri Bahar yarıyılına ertelenecektir.

8.  Akademik personelimiz akademik ve bilimsel çalışma faaliyetlerini normal koşullardaki gibi, gerekli tedbirler alınarak, üniversite bünyesinde sürdüreceklerdir.

9.  Cumartesi günleri de çevrimiçi eğitim yapılabilecektir.

10.  Kayıt yenilemeler ve ders kayıtları tamamen dijital ortamda yapılacaktır.

11.  Kütüphanemiz online olarak  yedi gün 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecektir.

12.  Tüm sınavlar çevrimiçi olarak yapılacaktır. Sınavların ve ödevler, projeler ve benzeri ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ders geçme notuna katkısına akademik birimlerin ilgili yönetim kurulları karar verecek, dönem başlamadan önce öğrencilere duyurulacaktır.

13. Üniversitemiz bu dönemde öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde eksikliğini hissedeceği yetkinlik, beceriler ve yetenekler konusunda ulusal ve uluslararası üniversiteler ile “ücretsiz sertifika” programları düzenleyecektir.

 

Not: Olağanüstü bir gelişme olduğu takdirde yukarıdaki maddelerde güncelleme yapılabilecektir.

 

KİÜ Rektörlüğü

16.09.2020
Cyprus Science UniversityDr. Fazıl Küçük Caddesi No. 80 Ozanköy, Girne Kuzey Kıbrıs31Turkey